Igor Isakovski

Pazin. Grad o kom sam mislio kao o pribježištu. Prije dolaska, prijatelj u Splitu me savjetuje da ne izlazim pijan na balkon. Onaj ponad jame. Duboka je jama, govore mi.

Jama ujutro, nakon dolaska: Nije ništa, mislim si, čak ni jezu ne osjećam. A bojim se visine kada pogledam sa neke više zgrade. Ne i kada letim. I ne ponad ove jame. Tada nisam znao, ali ta mi je jama u sljedećim danima pričala često i dobro. Pa sam i upisao nekoliko pjesama. Evo jedne, umjesto razglednice iz kućice za pisce.

 

МУЗИКАТА НА БЕДРАТА

тука е таа јама. тука е реката

која низ неа тече. тука е водата

која секогаш живот значи. а тука

сум и јас: вљубен во самотијата,

со сите мисли и слики за тебе.

овде сум оној кој што сум. толку

смирен, што не сакам ни ти да понудам

take it or leave it: јас сум она што сум

а ти само таков ме сакаш. … тивок

сум ти, љубов, тивок и смирен,

пак помирен со светот. пак спокоен

пред длабочината на јамата, пред

недогледноста на бездната: нема

мрак доволно силен да нè прекрие,

нема страв и болка од кои не сме

појаки. како кога со глава рушиме

ѕид, или со неколку слога ја кажуваме

суштината. како што насетувам најнежно:

пеам низ твоите мокри бутини. тука

сопри ме, во напливот од зборови.

само земи ме во себе, земи ме потполно

и шепни ми, со полно грло: љубов, моја.

 

17.04.2012, 17:48

 

MUZIKA BEDARA

tu je ta jama. tu je rijeka

koja kroz nju teče. tu je voda

koja uvijek život znači. a tu

sam i ja: zaljubljen u samoću,

sa svim mislima i slikama o tebi.

ovdje sam onaj koji jesam. toliko

smiren, da ti ne želim ni ponuditi

take it or leave it: ja sam ono što jesam

a ti me samo takvog voliš. … tih

sam ti, ljubavi, tih i smiren,

opet pomiren sa svijetom. opet spokojan

pred dubinom jame, ispred

nedoglednog bezdana: nema

mraka dovoljno jakog da nas prekrije,

nema straha i boli od kojih nismo

jači. kao kada glavom rušimo

zid, ili u nekoliko slogova izričemo

suštinu. kao što naslućujem najnježnije:

pjevam kroz tvoje mokre butine. tu me

zaustavi, u navali riječi.

samo me uzmi u sebe, uzmi me potpuno

i šapni mi, punim grlom: ljubavi, moja.

 

17.04.2012, 17:48